தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம் – டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா

Charles Darwin (1809-1882), biologists.

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம் டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம் டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம்
டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா
நாள்: வெள்ளிகிழமை மாலை மணி
இடம்: பேபி உயர்நிலைப் பள்ளி , மேற்கு தாம்பரம்.
சிறப்புரை: டாக்டர். தயானந்தன்

I saw this poster in Thambaram Railway station, Chennai. Hats off to the organizers.