மதுரை குசும்பு – “சீப்பை எடுக்கவும்”

மதுரை குசும்பு - "சீப்பை எடுக்கவும்"

மதுரை குசும்பு - "சீப்பை எடுக்கவும்"

பர்னிச்சர் விற்கும் கடையில் மேக்கப் டேபிள் அருகில் ஒட்டப் பட்டிருந்த வாசகம் “சீப்பை எடுக்கவும்” Made in Madurai – Thirunagar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: