தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம் – டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா

Charles Darwin (1809-1882), biologists.

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம் டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம் டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் தாம்பரம்
டார்வின் இருநூறாவது ஆண்டு விழா
நாள்: வெள்ளிகிழமை மாலை மணி
இடம்: பேபி உயர்நிலைப் பள்ளி , மேற்கு தாம்பரம்.
சிறப்புரை: டாக்டர். தயானந்தன்

I saw this poster in Thambaram Railway station, Chennai. Hats off to the organizers.

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: